Algemene Voorwaarden Cosmic Light Center

Artikel 1: Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen van Cosmic Light Center. De cliënt geeft door het boeken van een behandeling aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden zoals die op het moment van boeking op de website gepubliceerd staan. Het is u bekend dat een reikibehandeling nooit een vervanging is van reguliere medische en/of psychische zorg.

Artikel 2: Tarieven
De actuele tarieven voor behandelingen staan op de website van Cosmic Light Center. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Artikel 3: Behandeling en betaling
3.1 Betaling van een behandeling is direct na afloop en kan contant of per bank overgemaakt worden. In de praktijk is geen pin mogelijk, wel kan de betaling voldaan worden middels een Tikkie of kan er na afloop een factuur gestuurd worden die betaald moet worden binnen 14 dagen.
3.2 Afspraken kunnen tot 24 uur voor aanvang van de behandeling kosteloos geannuleerd worden. De annulering dient via telefoon, e-mail, SMS of Whatsapp gedaan te worden, met een duidelijke vermelding van naam, datum en tijd van de afspraak.
3.3 Bij afmelding binnen 24 uur wordt 75% van het normale tarief in rekening gebracht.
3.4 Cosmic Light Center behoudt het recht om een sessie te annuleren, mits daar een gegronde reden voor is.

Artikel 4: Aansprakelijkheid
Cosmic Light Center is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Cosmic Light Center is tevens niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Artikel 5: Beschadiging en Diefstal
Cosmic Light Center heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt of steelt.

Artikel 6: Gezondheid
Een Reiki behandeling wordt gegeven met als hoofddoel ontspanning, het reduceren van stress en het herstel te bevorderen. Een Reiki behandeling is geen vervanging voor een medische of psychologische diagnose of behandeling. In het kader van een Reiki behandeling zal geen medische diagnose worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven en/of toegepast worden. Raadpleeg altijd een arts bij langdurige lichamelijke of psychische klachten. 

Artikel 7: Persoonsgegevens & Privacy
Cosmic Light Center neemt de persoonlijke gegevens (telefoonnummer en/of mailadres) van de consument zorgvuldig en vertrouwelijk op in haar database. Cosmic Light Center zal niet zonder uw toestemming informatie doorgeven aan derden.

Artikel 8: Nieuwsbrief
Iedere cliënt geeft door boeking van een behandeling toestemming tot het gebruiken van zijn/haar e-mailadres voor het toezenden van informatie middels een nieuwsbrief. In iedere nieuwsbrief is een link aanwezig om zich desgewenst uit te schrijven voor deze nieuwsbrief.

Artikel 9: Vragen en Klachten
9.1 Vragen kunnen via de e-mail of het contactformulier worden gesteld en worden door Cosmic Light Center beantwoord binnen een termijn van 7 werkdagen.

9.2 Klachten over Cosmic Light Center of een behandeling moeten tijdig, binnen een termijn van twee maanden, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend. Dit kan via e-mail of het contactformulier.

Artikel 10: Wijziging voorwaarden
Cosmic Light Center is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze voorwaarden. Wijzigingen gelden niet ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.